Friday, October 30, 2009

Đó là KHÔNG CÓ GÌ

Kính thưa Bác hồ kính yêu!Cả cuộc đời cháu sẽ luôn khắc ghi và sống theo lời Bác dậy"Không có gì quý hơn độc lập tư do" và đến hôm nay, hơn 1/3 cuộc đời cháu cũng đã hoàn thành tốt được 1/3 lời Bác. Đó là KHÔNG CÓ GÌ