Thursday, October 23, 2008

CON TRAI 3 MIỀN

Miền Bắc có lắm thằng điêu
Trong túi tiền nhiều nó bảo rằng không
Nghị quyết gì học cũng thông
Nói như thánh fán nhưng... hông làm gì.

Miền Trung có lắm thằng gian
Bảo ra cửa trước, chạy làng cửa sau
Nghị quyết nó thuộc từng câu
Nó chọn từng chữ... bắc cầu để leo.

Miền Nam có lắm thằng tài
Nó tiêu như phá, nó xài như điên
Trong túi rủng rỉnh ít tiền
Đã có bà cả cưới liền bà hai
Nghị quyết nó học lai rai
Đến khi hỏi đến... chẳng ai nhớ gì.

1 comment:

speed said...

hay quá bác nói trúng phóc
awesome games