Monday, July 14, 2008

Không thấy được nước Cuba?

Trong giờ học địa lý: Cô giáo hỏi cu tí: Tại sao trên thế giới có nước Áo mà không có nước quần? Cu tí suy nghĩ 1 hồi trả lời : - Bởi vì nếu có nước Quần thì sẽ không thấy được nước Cuba?

No comments: