Monday, July 14, 2008

Khi ta cắt 2 chân sau của 1 con cào cào thì nó sẽ bị điếc

Tôi - 1 nhà khoa học nghiên cứu động vật . Hôm nay tôi đang nghiên cứu 1 con cào cào . Tôi bắt con 1 con cào cào đặt nó lên bàn, mặt hầm hầm ...đập bàn và hét :"Nhảy" nó lập tức nhảy , Tôi ghi vào sổ ghi chú .Sau đó , tôi cắt 2 chân sau của nó và cũng đặt nó lên bàn , đập bàn và hét :" Nhảy" nó ko nhảy . Tôi bèn ghi vào sổ và kết luận :" Khi ta cắt 2 chân sau của 1 con cào cào thì nó sẽ bị điếc"

No comments: