Friday, June 13, 2008

Buồn ơi là buồn.

Buồn buồn mắc võng nằm chơi,-Ai ngờ võng đứt, buồn ơi là buồn.
Buồn buồn năm chục xé chơi,-Xé nhầm năm triệu, buồn ơi là buồn.
Buồn buồn muốn đốt nhà chơi,-Ai dè cháy thật, buồn ơi là buồn.
Buồn buồn lấy súng ra chơi,-Bắn nhầm đứa bạn, buồn ơi là buồn.
Buồn buồn chán chán đi bơi,-Ai ngờ hết nước, buồn ơi là buồn.
Buồn buồn đếm lá vàng rơi,-Đếm hoài không hết, buồn ơi là buồn.
Buồn buồn muốn hắt xì hơi-Vậy mà không được, buồn ơi là buồn.

No comments: