Sunday, June 1, 2008

Buồn buồn mắc võng nằm chơi

ßuồn buồn mắc võng nằm chơi ->Ai ngờ võng đứt, buồn ơi là buồn♥♥♥ ßuồn buồn năm chục xé chơi ->Xé nhầm năm triệu, buồn ơi là buồn ♥♥♥ ßuồn buồn muốn đốt nhà chơi->Ai dè cháy thật, buồn ơi là buồn♥♥♥ ßuồn buồn lấy súng ra chơi->Bắn nhầm đứa bạn, buồn ơi là buồn♥♥♥ ßuồn buồn chán chán đi bơi->Ai ngờ hết nước, buồn ơi là buồn♥♥♥ ßuồn buồn đếm lá vàng rơi->Đếm hoài không hết, buồn ơi là buồn♥♥♥ ßuồn buồn muốn hắt xì hơi->Vậy mà không được, buồn ơi là buồn♥♥♥ ßuồn buồn viết nhảm, gửi chơi,-Ai mà ráng đọc... khùng ơi là khùng

No comments: