Wednesday, May 28, 2008

nhưng tôi có quen biết gì anh đâu...?

Một người phân bua với viên cảnh sát: - Anh cảnh sát, con chó này không phải của tôi, thế thì tại sao tôi phải trả tiền phạt vì nó làm bẩn đường phố? - Nhưng nó đi theo anh tò tò nãy giờ cơ mà? - Thì cũng như anh đi theo tôi nãy giờ, nhưng tôi có quen biết gì anh đâu...?

No comments: