Thursday, May 29, 2008

một con chim

Cha xứ của một xóm đạo nhỏ có nuôi một con chim rất khôn. Cha rất quý con chim này. Một hôm con chim của cha bị mất, cha nghĩ rằng, xứ mình nhỏ, chắc ai cũng biết là mình có con chim. Nghĩ vậy nên trong bài giảng trước nhà thờ hôm đó, cha xứ ra một câu hỏi: -Ai ở trong nhà thờ này có con chim thì đứng dậy! Tức thì tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng dậy. Cha biết mình đã lầm nên cha chữa lại: -Ai ở trong nhà thờ này từng thấy con chim thì đứng dậy! Tức thhì tất cả đàn bà trong nhà thờ đứng dậy, cha biết mình lại lầm nên sửa lại tiếp:" -Ai ở trong nhà thờ này đã thấy con chim của cha thì đứng dậy"

No comments: