Monday, May 5, 2008

Lời của Buddha Sakya Muni - Phật Thích Ca.

Không phải cao thượng hay thấp hèn; thàng công hạnh phúc hay thất bại khổ đau có mặt khi con người sinh ra. Cũng không phải cao thượng hay thấp hèn; thàng công hạnh phúc hay thất bại khổ đau khi con người sinh ra trong một gia đình huyết thống nào đó. Cao thượng hay thấp hèn; thàng công hạnh phúc hay thất bại khổ đau là do chính mình, chính hàng động của mình"

No comments: