Thursday, April 24, 2008

Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không?

Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến đứng trên bờ nói:"Thằng kia! có giỏi bước lên đây". Con voi vừa bước lên nói:"Mày định làm gi?". Kiến nói:"Thôi mày xuống tắm tiếp đi". Voi bực mình nói :"Tao tưởng mày định làm gi?". KIến nói: Thực ra tao bị mất cái quần tắm, Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không?

No comments: