Monday, April 28, 2008

Chết vì "gái" là cái chết rất thoải mái

Chết vì "gái" là cái chết rất thoải mái! Chết vì "tình" là cái chết bất thình lình! Chết vì "lười" là cái chết rất bùn cười! Chết vì "học" là cái chết rất vàng ngọc! Chết vì "sầu" là cái chết rất ngầu! Chết vì "ghen" là cái chết rất nhỏ nhen! Chết vì "chơi" là cái chết rất thảnh thơi! Chết vì "bệnh" là cái chết bạc mệnh! Chết vì "hận" là cái chết lận đận! => Ai mà ko send lại cho bạn bè thì đêm nay sẽ phải chết! => Chết vì "ko post" là cái chết rất HOT! >> ek' woh' ih...sr...nhoaz''...

No comments: