Friday, February 29, 2008

khi đi thì nhớ mang theo giấy

Có hai thầy giáo tên là Xí và Khỏa chơi rất thân với nhau. Một hôm thầy Xí viết trên bảng thông báo của trường để nhắn thầy Khỏa: "Khỏa thân !, đến nhà Xí họp ngay, khi đi thì nhớ mang theo giấy

No comments: