Wednesday, August 29, 2007

- Tao… chào… mày ạ

Một người đến nhà bạn chơi, thấy một cậu bé lên 4 đang nghịch đất trong sân, có khách mà nó chỉ giương mắt nhìn không chào hỏi gì. Ông khách nổi giận quát: - Mày không chào tao à? Cậu bé sợ hãi: - Tao… chào… mày ạ

No comments: