Wednesday, August 29, 2007

gặp Einstein để hỏi về thuyết tương đối

Tương truyền có một người mù nghèo khổ đã gặp Einstein để hỏi về thuyết tương đối. Thay vì giải thích bằng các công thức cao siêu, Einstein bèn tìm cách đưa ra các ví dụ gần gũi. Ông hỏi người mù: - Anh đã bao giờ uống sữa chưa? - Sữa là cái gì? - Sữa là một thứ nước trăng trắng. - Nước thì tôi biết, nhưng trắng là thế nào? - Trắng là màu giống như lông con ngỗng. - Lông thì tôi biết rồi, nhưng con ngỗng thì như thế nào? - Ngỗng là một loại chim có cái cổ dài và cong. - Cái cổ thì tôi biết, nhưng cong là thế nào? Einstein bèn nắm cánh tay của người mù kéo ra hơi khuỳnh khuỳnh

No comments: