Wednesday, August 29, 2007

English của người Việt sành điệu

English của người Việt sành điệu : No star where: không sao đâu. Like is afternoon: thích thì chiều. No four go: vô tư đi. Know die now: biết chết liền. No table: miễn bàn. No dare where: không dám đâu. Go die go: đi chết đi. Ugly tiger: xấu hổ. You lie see love: em xạo thấy thương. Do you think you delicious : mày nghĩ mày ngon hả ? windy monkey - khỉ gió, I love toilet you go go - Tôi yêu cầu anh đi đi Give up = bó tay !!!

No comments: