Wednesday, August 29, 2007

Anh đội viên thức dậy

Anh đội viên thức dậy. Thấy quần đâu mất rồi. Mà sao bác vẫn ngồi. Trầm ngâm và suy nghĩ. Anh đội viên ngâm nghĩ. Càng nhìn lại càng nghi. Vẻ mặt bác lầm lì . Lại càng nghi hơn nữa . Anh đội viên hỏi nhỏ. Quần cháu đâu mất rồi. Bác suy tư trả lời. Quần mày tao đang mặc

No comments: