Monday, August 6, 2007

Ai vẽ cái mông lên đây?

Một cô giáo trẻ vẽ lên bảng một quả táo. Cô hỏi: - Các em cho biết đây là cái gì? Một học sinh đứng dậy phát biểu: - Thưa cô đây là cái mông ạ! Cả lớp cười ầm ĩ. Cô giáo trẻ không thể ngăn được học sinh. Cô bèn khóc nức nở rồi chạy lên phòng thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng hỏi gì cô cũng chỉ nức nở: “Cái mông, cái mông”. Nổi giận, thầy hiệu trưởng xông thẳng xuống lớp. Vừa vào đến lớp, thầy nhìn lên bảng rồi quát: -

No comments: