Friday, July 13, 2007

Đẹp trai + Giàu + Chung tình = Đã có vợ

Cho các hàm sau:
Đẹp trai = 1
Xấu trai = (-1)
Chung tình = 2
Đa tình = (-2)
Nghèo = 3, Giàu = (-3)
Đã có vợ = 0.

Ta chứng minh được:
Đẹp trai + Chung tình = Nghèo,
Chung tình + Giàu = Xấu trai,
Nghèo + Xấu trai = Chung tình,
Đẹp trai + Giàu = Đa tình,
và chắc chắn là: Đẹp trai + Giàu + Chung tình = Đã có vợ ...cũng hơi có lý nhỉ....

No comments: