Wednesday, July 11, 2007

Lời tỏ tình "kinh khủng " nhất mọi thời đại

Anh iu em như ... kem iu tủ lạnh ... như trời xanh iu mây ... như cây iu đất... như tất iu giày... như chày iu cối... như gối iu chăn ... như khăn iu cổ ... như tổ iu chim ... như kim iu chỉ ... như khỉ iu cây... như mây iu gió... như chó iu mèo... như kèo iu cột... như thằng chột iu con mù ... như thằng gù iu con thấp.. như thằng hấp iu con hâm ... như thằng câm iu con điếc ... như con cá diếc yêu con cá rô... như thằng rồ yêu con dại ... đại khái là anh có iu em.

No comments: