Wednesday, July 11, 2007

i'm sorry

Ông Việt Nam đụng phải ông người Tây, ông VN (mới biết tiếng Anh):
- I’m sorry,
ông tây cũng lịch sự:
- I’m sorry too,
ông VN nghe xong vội vàng:
- I’m sorry three,
ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi:
- What are you sorry for,
ông VN làm luôn:
- I’m sorry five.
Ông người tây bực mình:
- Oh s hit!!!
Ông VN hết hồn:
- Oh seven!!!

No comments: