Thursday, July 12, 2007

có học vẫn ngu

(1) học = không ngu;
(2) không học = ngu;
-> (1) + (2) => học + không học = không ngu + ngu,
<=> học ( 1 + không) = ngu ( không + 1 ), Rút gọn ta được: học = ngu => có học vẫn ngu

No comments: