Thursday, July 12, 2007

để bán thịt chó ạ

Thầy giáo hỏi học trò:

- Ngày xưa quân Pháp vào nước ta với mục đích gì?

- Thưa thầy, để bán thịt chó ạ!

- Sao? Em giải thích để cả lớp nghe xem nào.

- Dạ, vì cụ Nguyễn Đình Chiểu từng viết: “Hai vầng nhật nguyệt chói loà/Đâu dung lũ treo dê bán chó” mà thầy!

No comments: