Friday, June 22, 2007

kinh nghiệm đàn ông - đàn bà

Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền; đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng. - Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể; đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn. - Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông; đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà

No comments: